سامانه های اجرایی ونداد

انتخاب سامانه ها و مراکز درمانی

کاربر عمومی

vendor.vandad4t.ir

شرکتهای طرف قرارداد

vendor.vandad4t.ir/panel

درباره سامانه های ونداد

market.vandad4t.ir

ارتباط سریع

Whatsapp Connect

سیستم اتوماسیون ونداد

form.healthtourismnet.com

Brian M. Williams

CEO Founder

Jerry N. White

President

Laurie Cunningham

Secretary & Founder

Joseph Manders

Project Manager

Janie A. Cain

Head Of Marketing

James T. Ridgley

Full Stack Developer